Startseite
Folk-Gigs
DoGuggschde
DoGu-Doku
Kunert & friends
Tullamore Two
Mando Combo
Waldzither
Ourewaoldfolk
zu verkaufen
 

Rudis Ourewäller Iwwersedsunge:

... um ned jed auslennisch Lied laong un braad uff deitsch erklärn zu misse, häwwisch ougfaonge es aone orre aonnere Lied glai uff deitsch zu iwwersedse ...

*******************************************************

FELDER  HINNER  GUMPE

Isch denk oft aon disch - waonn de Westwind weht
iwwer Felder hinner Gumpe
un isch säh uns gäj - Haond in Haond dohie
iwwers goldne Gerschdefeld.

Un du heldschd misch feschd - for e gaonzi Weil
uff dem Feld dort hinner Gumpe
un isch drigg misch waorm - in doin waasche Aorm
in dem goldne Gerschdefeld.

Ob du bei mer bleibschd? Deeschd du mit mer gäj?
iwwer Felder hinner Gumpe
isch vergess die Weld - un die Sunn verschwind
hinnerm goldne Gerschdefeld.

Gugg, de Westwind weht - heit nor fer uns zwaa
iwwer Felder hinner Gumpe
kumm un schbeer moi Herz - waonn doin Mund misch kissd
uffm goldne Gerschdefeld.

Maonsches Johr is seit domols vergaonge
die Zeit rennd - un du konnschd se ned faonge
doch graod heit denk isch drou - un waaß ned mol wiesou
aons goldne Gerschdefeld - aon des goldene Gerschdefeld.

Kaolder Ostwind bleesd - iwwers Schdobbelfeld
un du rollschd disch in doin Kolder
uff de Ouwebaonk - näwerm Schduwweschraonk
un draomschd vun de Summerzeit.

Ob du noch drou denkschd - jetz wu's kaold worn is
uff de Felder hinner Gumpe
aon den Summerdaoch - un mer zwa alaons
in dem goldne Gerschdefeld?

(Original: "Fields of Gold" vum Sting)

*****************************************************

WAONN DE GEIGER

Waonn der Geiger soi ledschd Melodie vergeigt hod
un der Sänger soin ledschde Gesaong
un es Lache un Singe un Kladsche verklingt
Ou! der Owend - der wor wirrer laong.

Nix is sou traurisch wie e Naochd ohne Mussigg
un sou fad wie e Naochd ohne Xaong
un du hoggschd do allao - un du trinkschd noch'n Schluck
un du denkschd: Alles gäjd haold soin Gaong.

Die Lichter sin aus - un die Gläser sin leer
un es kimmd der schun fer wie en Draom
du schdäjschd allao in'm leer g'fegde Saal
un die gaonz laud Bagasch is lengschd haom.

Nix is sou traurisch ...

Liewe Leit worn heit do - un die Schdimmung wor schäj
un e Lied brummd der als noch im Hern
Me-lo-di-e die geischdern noch laong doisch doin Kopp
un du denkschd: Waonn werd's wirrer sou wern?

Nix is sou traurisch ...

(Original: "The Fiddler" vum Charlie Moore)

*****************************************************

WEIL DU MOIN LIEBSCHDE BISCHD

Weil du moin Liebschde bischd - 's is doch ned schwer
//: kumm iwwer Naochd - kumm iwwer Naochd - riwwer zu mer ://

Kumm ned vor Middernaochd - besser um aons
//: de Vadde schnarschd - die Modde schleefd - isch laj alaons ://

Kratz aon de Kaommerdeer - mach äwwer gschwind
//: de Vadde draomd - die Modde maond - däs wär de Wind ://

Waonn du ned kumme willd - loss es haold soi
mindschdens fünf aonnre wolle noch zu mer roi
mindschdens fünf aonnre deen gern a bei mer soi.

Waonn daonn de Giggel kreehd - werd's aa glei hell
Freundsche - jetz muschde gäj - hordisch - mach schnell!
Freundsche - du muschd jetz gäj - hordisch - mach schnell!

Schlubb zu moim Fenschde naus - ridsch iwwers Dach
//: nunner aom Kaonnel - un mach blous kaon Krach ://

(Original: "Dat du min Leevsten büst" trad. aus Plattdeutschland)

*****************************************************

ZWAONSISCH JOHR SINS SCHUN

Zwaonsisch Johr sins schun - dass mer zwaa minaonne singe
vun Grienlaond un Wisskieh - un aonnern schäjne Dinge
vun Raiwer un vun Miller - vun Haose un vun Gail
zwaonsisch Johr sins schun - un däs is jo schun e Weil.

Mer singe schäj - mer sin kao Draombel
mer mache selbschd dezu Musigg
gaonz ohne Bläybägg - un ohne Haitägg
rischdischi Mussigg - Schdigg fer Schdigg.

In Mischelboch beim Gassefeschd - wor unsern erschde Gig
im Iwwerwaold geblewwe - sin mer ah es negschde Schdigg
die Frischlufd wor dort gut - Irish Coffee gabs dort ah
uff aomol worn die junge weg - do worns nor noch mer zwa.

Mer singe schäj ...

Vor zwaa drei Johr in Reischeboch - wurd e CeDe gemaochd
es Dörfsche des is dausend worn - mer häwwe midgemaochd
mit alle Sorde Mussigg - waos will de Mensch daonn mäj?
mim Lied vum junge Johnny - un der Johnny wor sou schäj.

Mer singe schäj ...

(Original: "Twenty Years Ago" vum Eric Bogle)

************************************************************

's werd Friehjohr jetzt im Ourewaold
- e ourewäller Friehlingslied vun 1927 - is im Orginal fehl sou houch. Däs konn kao Sau singe. For e Ufffiehrung mid Waoldzidder-Begleidung häwwischs in C-Dur uffgschrewwe.
Do de Texd.

*********************************************************

... jetz die Waoldzidder-Tabuladur un die Noode.